Ok
Ok Cancel
Hu En Pl

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Pangea Fordítóiroda által nyújtott szolgáltatások használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Honlap: www.pangeatrans.com

A Pangea Fordítóiroda üzemeltetőjének (továbbiakban Fordítóiroda) adatai:

Cégnév: Pangea International Kft.
Székhely címe: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-282208
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám: 25559673-2-42
Közösségi adószám: HU25559673

Bankszámlaszám : 11705008-21148123 (OTP Bank)
IBAN: HU85 1170 5008 2114 8123 0000 0000
Számlavezető bank neve: OTP Bank
Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB
Bank székhelye: 051 Budapest, Nádor utca 16.

Ügyfélszolgálat:
E-mail: pangea@pangeatrans.com
Nyitvatartás: 08:00-16:00 (H-P), közép-európai időzóna szerint

I. Szerződéskötés, az általános szerződési feltételek elfogadása

A Fordítóiroda szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a Fordítóiroda elektronikus levélcímére (e-mail) küldött megkeresés szükséges. Ezt követően a Fordítóirodával történő szerződés– történhet a Fordítóiroda honlapján, regisztrációval, illetve a Fordítóiroda elektronikus levélcímén (e-mail) keresztül.

1.) A Fordítóiroda honlapján történő regisztrációt megelőzően Felhasználó (természetes személy vagy jogi személy képviseletére jogosult személy) e-mailben felveszi a kapcsolatot Fordítóirodával. Fordítóiroda regisztrálja a Felhasználóhoz tartozó e-mail címet rendszerébe, majd elektronikus úton elküldi a regisztráció véglegesítéséhez szükséges elérési linket Felhasználó számára.

Felhasználó a megadott linken véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció véglegesítéséhez természetes személy esetén a Felhasználó saját adatainak megadása szükséges. Jogi személy Felhasználó regisztrációja esetén a képviselt jogi személy adatainak megadása szükséges. Az igényelt adatok köre országonként eltérő lehet. A regisztráció véglegesítésével Felhasználó jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a biztosított adatok megfelelnek a valóságnak, valamint, hogy a jogi személy Felhasználó regisztrációját végző képviselője jogosult az adott jogi személy nevében eljárni.

A regisztráció véglegesítése során a Felhasználó, ha a Fordítóiroda szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Fordítóiroda és a Felhasználó között.

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Fordítóiroda szolgáltatásait, és nem véglegesítheti a regisztrációt sem.

A regisztrált Felhasználó megrendelése véglegesítésének módjáról, a Felhasználó fizetési kötelezettségének keletkezéséről jelen ÁSZF II. fejezete rendelkezik.

Regisztrált Felhasználó újabb megrendelésének leadása esetén ismételt regisztráció nem szükséges, újabb megrendelés véglegesítésére a jelen ÁSZF II. fejezete irányadó.

Vagy

2.) A Felhasználó (természetes személy vagy jogi személy képviseletére jogosult személy) e-mailben felveszi a kapcsolatot Fordítóirodával. Fordítóiroda árajánlatát e-mailben küldi meg Felhasználó számára, valamint megírja a megrendelés véglegesítéséhez szükséges igényelt adatokat. Az igényelt adatok köre országonként eltérő lehet. Természetes személy esetén a Felhasználó saját adatainak megadása, míg jogi személy Felhasználó megrendelése esetén a képviselt jogi személy egyes adatainak megadása szükséges.

Felhasználó e-mailben biztosítja a kért adatokat, valamint nyilatkozik a Fordítóiroda szolgáltatásának az ajánlott áron történő elfogadásáról, ezzel a megrendelést véglegesíti. A megrendelés véglegesítésével Felhasználó automatikusan elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Fordítóiroda és a Felhasználó között. A megrendelés véglegesítésével Felhasználó jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a biztosított adatok megfelelnek a valóságnak, valamint, hogy a jogi személy Felhasználó megrendelését végző képviselője jogosult az adott jogi személy nevében eljárni. A Felhasználót a Fordítóiroda szolgáltatásáért fizetési kötelezettség a megrendelés véglegesítését követően terheli.

Nem regisztrált Felhasználó újabb megrendelésének leadása esetén minden esetben a jelen pontban meghatározottakat kell követni.


II. Regisztált Felhasználó megrendelésének véglegesítése

Megrendelést a regisztrált Felhasználó leadhat ügyfélfiókján keresztül a www.pangeatrans.com weboldalon, illetve e-mailben is, a jelen ÁSZF I. fejezetének 2. pontjában részletezett módon, azzal, hogy regisztrált Felhasználó esetén az adatok ismételt megadása nem szükséges.

Amennyiben Felhasználó ügyfélfiókján keresztül ad le megrendelést, úgy annak menete a következőképpen zajlik. A megrendelés akkor jön létre, ha a Fordítóiroda a Felhasználó kezdeményezésére megajánl egy fordítási díjat és egy határidőt, amit a Felhasználó elfogad. A fordítási díjról Felhasználót Fordítóiroda e-mailben és/vagy „Projektek” menüpont alatt értesíti. Fordítóiroda a teljesítés határidejét munkanapokban adja meg, azzal, hogy a megrendelés véglegesítésének napja nem számít bele a teljesítési munkanapok számába. Amennyiben Felhasználó az ügyfélfiókján belül adja le megrendelését, úgy a teljesítési határidő kijelzésre kerül a megadott projektnél. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a fordítást, úgy minden eltelt nappal 1 munkanap adódik a határidőhöz.

A Fordítóiroda árajánlatában foglaltakhoz az ajánlat megtételét követő 30 napig van kötve. Az ajánlat megtételének napja beleszámít az ajánlati kötöttség határidejébe. Az ajánlati kötöttség határidejének lejártát követően, amennyiben Felhasználó az ajánlatot nem fogadja el, a Felhasználó megrendelése törlésre kerül.

Az ügyfélfiókban a „Projektek” menüpontban az ajánlati kötöttség ideje alatt elérhetők a Fordítóiroda szolgáltatásai (projektek), melyekre Felhasználó árajánlatot kért, de az árajánlatot még nem fogadta el. Felhasználó az adott projektet kiválasztva választhat a számára elérhető fizetési opciók közül. A megfelelő fizetési opció kiválasztásával, illetve bizonyos fizetési opció esetén a fizetési kötelezettség teljesítésével a megrendelés véglegesítése megtörténik. Bővebb információt a fizetési opciókról a jelen ÁSZF X. fejezetében olvasható.

III. Nyújtott szolgáltatások

A Fordítóiroda vállalja nyelvi fordítások illetve fordítás lektorálások elkészítését, az alábbi koncepciókban.


A Fordítóiroda törekszik a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre. A Felhasználó együttműködésével hozzájárulhat a fordítás célnak legmegfelelőbb elkészítéséhez amennyiben segítséget nyújt, és/vagy szószedetet ad át a Fordítóirodának, egyedi, egyéni rövidítések, vagy sajátos szakmai terminológia használat esetén.

IV. Hibás teljesítés

A Fordítóiroda az általa nyújtott szolgáltatásra hibás teljesítés esetére kellékszavatosságot vállal, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános szabályai szerint.


A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért, továbbá kizárt a Fordítóirodával szemben a szöveg szerkesztésével, tördelésével kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés.

A kellékszavatossági igény nem érvényesíthető közkinccsé nem vált kifejezések és terminológiák, illetve előre nem jelzett egyéni szempontok alapján (pl. kifejezések szó szintű cseréje hasonló vagy azonos jelentésű szavakra, egyéni formázási igény, stb.).

Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, továbbá olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira kellékszavatossági igény nem érvényesíthető. A szöveg nehezen olvasható szövegnek tekinthető például, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni. Amennyiben a Felhasználó szerint a Fordítóiroda teljesítése hibás, a kellékszavatossági igényt írásban kell jeleznie a Fordítóiroda felé 2 munkanapon belül, pontosan megjelölve a kifogásolt szövegrészt, és a kifogásolás okát.

Amennyiben a kifogásolás megalapozott, a Fordítóiroda a kifogásolt részt kijavítja. A kijavítás elkészítésének határidejét a Fordítóiroda szabja meg, ami maximum a megrendelés leadása, és a hibás teljesítés között eltelt idő 50%-a, illetve minimum 2 naptári nap. Amennyiben a két érték összeegyeztethetetlen, a Fordítóirodának 2 naptári napja van a kijavítás elkészítésére. Amennyiben a Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a kijavítást elvégzi, a Felhasználó a Fordítóiroda részére a teljes szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

A Felhasználó díjvisszafizetési vagy díjcsökkentési igénnyel élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben a Fordítóiroda hibásan teljesít, és a Fordítóiroda által biztosított kijavítást igénybe vette, de a Fordítóiroda a kijavítást nem vállalta, vagy a Felhasználó a kijavítást igénybe vette ugyan, de a Fordítóiroda ismét hibásan teljesít. A díjvisszafizetés vagy díjcsökkentési igényt Felhasználó a hibás szövegrészek karakterszámával arányosan kérheti.

Felhasználó a díjvisszafizetésen vagy díjcsökkentésen kívül további anyagi kárpótlásra nem tarthat igényt.

Ha a Felek írásban eltérően nem rendelkeznek,vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezet tagjai közül felkért szakértővel/irodával ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a kellékszavatossági jogok érvényesítésének elutasítása, kijavítás, vagy díjcsökkentés). Amennyiben a hibás teljesítésre hivatkozás megalapozatlan, a szakértő költségei a Felhasználót terhelik.

V. Jótállás a határidőben való teljesítésért

Amennyiben a Fordítóiroda a teljesítésre vállalt határidőben nem teljesít, úgy a Felhasználó jogosult minden eltelt 24 órával 10%-kal csökkenteni a Fordítóirodának járó díjat, napi tőkésítéssel.

Ez alól kivételt jelent, ha a határidő túllépését az okozza, hogy a megrendelés véglegesítését követően a Felhasználó módosítást kér a szerződési feltételekben. Ilyenkor a teljesítésre nyitvaálló határidő a módosítás Fordítóiroda általi elfogadásától kezdődik.

Amennyiben a Felhasználó érvényesíti a hibás teljesítésből fakadó kellékszavatossági igényét, a Fordítóiroda jelen fejezet feltételei szerint a kijavított szövegrész határidőben való tejesítésére is jótállást vállal.

Ha a Fordítóiroda késedelme következtében a Felhasználó szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

VI. Kommunikáció

Felhasználó és Fordítóiroda között a kommunikáció elektronikus úton történik, a Felhasználó ügyfélfiókjában található üzenetküldő rendszeren keresztül, a weboldal kapcsolati vagy árajánlatkérő űrlapján keresztül illetve e-mailben.

Felhasználó a szerződéskötéssel beleegyezik, hogy Fordítóiroda az egyes megrendelésekkel kapcsolatos automatikus rendszerüzeneteket küldjön neki. Felhasználó beleegyezik továbbá, hogy Fordítóiroda esetenként egyedi ajánlatokkal, információkkal keresse meg elektronikus úton.

VII. Teljesítés

Az elkészült anyagot a Fordítóiroda e-mailben küldi meg a Felhasználó számára, és/vagy, a Felhasználóval történő előzetes egyeztetés követően, elérhetővé teszi a www.pangeatrans.com honlapon, a Felhasználó fiókján belül. Ezzel a megbízás teljesítettnek minősül.

A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Felhasználó számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal. A Fordítóiroda esetleges adatvesztés miatt a Felhasználó által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

A Fordítóiroda által készült fordítás szerzői jog által védett szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a szolgáltatás díjának teljes megfizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A Fordítóiroda felhasználáshoz a szolgáltatás díjának teljes megfizetésével teljes és visszavonhatatlan engedélyét adja, azzal, hogy a Felhasználó általi felhasználásért polgári és büntetőjogi felelősséget nem vállal.

VIII. Elállás a szerződéstől

Bármelyik fél indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, amely esetben Felek kötelesek egymással az addigi teljesítéssel elszámolni.

Felhasználó elállása esetén a már elkészült fordítás díját Felhasználó köteles karakterarányosan megfizetni. A Fordítóiroda engedélye a már elkészült fordítás felhasználására az arányos szolgáltatási díj megfizetésével tekinthető megadottnak. A megrendelés visszavonásáig elkészült fordítást a Fordítóiroda a megrendelés visszavonásától kezdődő 24 órán belül vállalja Felhasználó számára megküldeni, illetve elérhetővé tenni, az előző fejezetben meghatározott módon.

Amennyiben a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Fordítóiroda a félbeszakított munkafolyamat miatt a teljesítésre nem vállal jótállást.

Fordítóiroda elállása esetén köteles a már elkészült fordítás egészét Felhasználó számára megküldeni, illetve elérhetővé tenni, ellenszolgáltatási díjra azonban nem tarthat igényt.

IX. Titoktartás

A Fordítóiroda vállalja, hogy a forrásfájlokat és esetleges segédanyagokat bizalmasan kezeli, és a munkában résztvevő fordító(k), lektor(ok) és projektmenedzser(ek) kivételével harmadik félnek sem a forrás-, sem a célanyagot nem adja ki.

Fordítóiroda semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó hibájából eredő információ- vagy adatszivárgásért, valamint a Felhasználók adatainak és bizalmas dokumentumainak harmadik fél által történő jogtalan eltulajdonítása esetén.

X. Fizetési feltételek

A megrendelés véglegesítése során a Felhasználónak lehetősége van választani a szolgáltatás díjának teljesítési módjai közül, azzal, hogy az „Utólagos fizetés (15 nap)” fizetési mód csak bizonyos Felhasználók számára elérhető. A Fordítóiroda árajánlatának megküldésével egyidejűleg vállalja a Felhasználó tájékoztatását az általa igénybe vehető fizetési módokról. Amennyiben Felhasználó ezt a fizetési módot választja, úgy vállalja, hogy a felmerülő utalási költségek teljes egészében őt terhelik.


Az "Utólagos fizetés (15 nap)" fizetési mód választása esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltével a Fordítóiroda minden megkezdett héttel 5% késedelmi kamatot számít fel Felhasználó számára, a szolgáltatás teljes díját alapul véve, heti tőkésítéssel.

XI. Felhasználói fiók felfüggesztése vagy törlése

Fordítóiroda jogosult előzetes értesítés és indoklás nélkül felfüggeszteni vagy törölni a regisztrált Felhasználó ügyfélfiókját (felhasználói fiók), ezzel megtagadni Felhasználó számára a szolgáltatás további igénybevételét.

Fordítóiroda a felhasználói fiók felfüggesztése vagy törlése esetén is köteles jelen ÁSZF-ben foglaltak rendelkezéseket betartani, és szerződés szerint teljesíteni Felhasználónak – a felhasználói fiók felfüggesztésének vagy törlésének idejében már véglegesített – megrendeléseit, vagy a véglegesített megrendelésektől való elállás esetén köteles erről e-mailben haladéktalanul értesíteni Felhasználót.

XII. XII. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek a Felhasználó és a Fordítóiroda között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A jelen általános szerződési feltételektől a felek írásban eltérhetnek.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja az ÁSZF közzétételének napja: 2016. október 19.

Pangea. Értsd a világot.

Bejelentkezés